سلام 
لازم است به ناحیه آموزش و پرورش مراجعه بفرمایید و اعلام مفقودی کنید و فرایند لازم را طی نمایید تا المثنی صادر شود.